Searchable 73,023 items

Metadata

Vietnam Journal of Science and Technology, Volume 53, Issue 3, 2015, pp. 305-310

SESQUITERPENOIDS FROM HOMALOMENA PIERREANA ENGL.

Abstract :

Chemical investigation of Homalomena pierreana Engl. resulted in the isolation of six known sesquiterpenoids, namely 1β,4β,6α-trihydroxyeudesmane (1), 1β,4β,7α-trihydroxyeudesmane (2), oplodiol (3), bullatantriol (4), homalomenol A (5), and oplopanone (6). Their structures were elucidated by 1D and 2D NMR spectral interpretation.

Keywords : Homalomena pierreana; Araceae; sesquiterpenoid; bullatantriol; 1β,4β,6α-trihydroxyeudesmane; 1β,4β,7α-trihydroxyeudesmane; oplopanone; oplodiol; homalomenol A
Subject Area : Chemical Engineering(all) Engineering(all) Environmental Science(all) Materials Science(all) Agricultural and Biological Sciences(all)

CÁC HỢP CHẤT SESQUITECPENOID PHÂN LẬP ĐƯỢC TỪ CÂY HOMALOMENA PIERREANA ENGL.

Abstract :

Bằng các phương pháp sắc ký kết hợp, sáu hợp chất sesquitecpenoid, 1β,4β,6α-trihydroxyeudesmane (1), 1β,4β,7α-trihydroxyeudesmane (2), oplodiol (3), bullatantriol (4), homalomenol A (5) và oplopanone (6), được phân lập từ cặn chiết metanol của cây Homalomena pierreana. Cấu trúc hóa học của các hợp chất 1-6 được xác định bằng các phương pháp phổ như phổ cộng hưởng từ hạt nhân (NMR) một chiều và hai chiều, kết hợp so sánh với các số liệu đã được công bố. Đây là lần đầu tiên các hợp chất này được phân lập từ loài H. pierreana.

Keywords : Homalomena pierreana; Araceae; sesquiterpenoid; bullatantriol; 1β,4β,6α-trihydroxyeudesmane; 1β,4β,7α-trihydroxyeudesmane; oplopanone; oplodiol; homalomenol A
Subject Area : Chemical Engineering(all) Engineering(all) Environmental Science(all) Materials Science(all) Agricultural and Biological Sciences(all)

Reference (6)

Cited (0)