Searchable 73,023 items

Metadata

Vietnam Journal of Science and Technology, Volume 53, Issue 4, 2015, pp. 425-432

ENHANCED INFRARED ABSORPTION BY RHODAMINE 6G DYE ON DIFFRACTION GRATING OF THE Au/Pd THIN FILM

Abstract :

Today, IR nanosensors have many applications in science and technology. Extraordinary optical transmission (EOT) through an array of ordered subwave holes in a thin metallic film is used to create some kind of high-sensitivity sensor. In this work, we performed micro-hole arrays fabrication in thin film Au/Pd (80 / 20 %) by ablation technology using femtosecond laser pulses Micro-holes with diameters d ≈ 2 ÷ 3 µm and periods p ≈ 5 µm were produced. We studied the enhanced infrared absorption by Rhodamine 6G (R6G) dye on diffraction grating of the Au/Pd thin film. A deposited rhodamine layer exhibits infrared absorption, which is enhanced in the range of 1400-1600 cm-1 when approaching the edge of the first band gap with the maximum gainof about 10.

Keywords : infrared absorption, transmittance, micro-hole, metal thin film, Rhodamine 6G
Subject Area : Chemical Engineering(all) Engineering(all) Environmental Science(all) Materials Science(all) Agricultural and Biological Sciences(all)

TĂNG CƯỜNG SỰ HẤP THỤ ÁNH SÁNG HỒNG NGOẠI BỞI THUỐC NHUỘM RHODAMINE 6G TRÊN LƯỚI NHIỄU XẠ Au/Pd

Abstract :

Ngày nay cảm biến nano (nanosensor) hồng ngoại có rất nhiều ứng dụng trong khoa học công nghệ, y tế và đồi sống. Hiệu ứng truyền ánh sang bất thường (extraordinary optical transmission – EOT) qua mảng nhiễu xạ lỗ nano tuần hoàn trên màng mỏng kim loại được sử dụng để tạo ra một số loại cảm biến có độ nhạy cao. Trong công trình này chúng tôi nghiên cứu sự tăng cường hấp thụ hồng ngoại bởi thuốc nhuộm Rhodamine 6G (R6G) của lưới nhiễu xạ trên màng mỏng vàng pha tạp paladin Au/Pd (80 / 20 %) độ dày h ≈ 60 nm với đường kính trung bình mỗi lỗ d ≈ 3 μm và chu kì của lưới (khoảng cách giữa hai tâm của lỗ liền kề nhau) p ≈ 6 μm, thông qua hiệu ứng EOT, cho thấy trong khoảng bước sóng 1400 - 1600 cm-1 hệ số hấp thụ hồng ngoại của lưới nhiễu xạ được khuếch đại lên khoảng 10 lần so với chất nền CaF2.

Keywords : hấp thụ hồng ngoại; hệ số truyền qua; lỗ micro; màng mỏng kim loại; Rhodamine 6G
Subject Area : Chemical Engineering(all) Engineering(all) Environmental Science(all) Materials Science(all) Agricultural and Biological Sciences(all)

Reference (11)

Cited (0)